Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach

58-250 Pieszyce, ul. Ogrodowa 23

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej                  

w Pieszycach  jako Zamawiający w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia poniżej kwoty, o której mowa w art.2 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. Z 2019r.poz 2019 ze zmianami) tj. kwoty 130 000 złotych 

                                                                           

                                                                             ZAPRASZA                                                                                 

do składania ofert cenowych na:

środki czystości

wyszczególnione w Załączniku nr 1.

 

I. ZAMAWIAJĄCY :

 

Szkoła Podstawowa Nr 1   

im. PHOP w Pieszycach   

ul. Ogrodowa 23   

58-250 Pieszyce  

Tel. 748 365 220

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych środków czystości wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

 

2.      Zamówienie dotyczy okresu: sierpień 2024 r. – styczeń 2025 r. podzielonego na 6 dostaw (1 raz w miesiącu do 2 budynków) według potrzeb Zamawiającego .

 

3.      Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia w godzinach 8:00-14:00.

 

4.      Wykonawca dostarczy własnym transportem na swój koszt zamówione środki czystości do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Pieszycach przy ul. Ogrodowej 23 oraz                 ul. Mickiewicza 8. Dostawa obejmuje również wniesienie zamówionych środków czystości do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.

 

5.      W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności dostarczonych środków czystości z warunkami zamówienia (co do ilości i jakości), Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do wymiany na swój koszt zaoferowanego artykułu na nowy produkt, wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego i uzupełniania braków ilościowych w dostawie, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia informacji przez Zamawiającego.

 

6.      Cena artykułów nie ulegnie zmianie przez cały okres zamówienia.

 

7.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich ilości podanych artykułów lub zwiększenia zapotrzebowania, co wynika ze specyfiki funkcjonowania szkoły.

 

8.      Rozliczenie transakcji następować będzie przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

 

9.      W przypadku niestosowania się do warunków zawartych w zapytaniu ofertowym (dot. pkt.: 3, 4, 5 i 6) Zamawiający może zrezygnować z usług Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu drogą elektroniczną. Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta jako kolejna będzie zgodna z wymogami i w najkorzystniejszej cenie.

 

10.  Na realizację zamówienia zostanie wybrany Wykonawca, który zaoferuje materiały zgodnie z wymogami Zamawiającego i w najkorzystniejszej cenie.

 

11.  Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

 

12.  Oferty należy wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w formie pisemnej, osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. PHOP w Pieszycach, ul.

 Ogrodowa 23, 58-250 Pieszyce w terminie do 8 lipca 2024 r. do godz. 12:00                                  

 Jeśli oferta będzie w formie pisemnej na kopercie należy umieścić napis: „Oferta cenowa na dostawę środków czystości”.

 

13.  Otwarcie ofert nastąpi 8 lipca 2024 r. o godz. 13:00 w gabinecie Dyrektora Szkoły Podstawowej   nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach.

 

14.  Niezbędnym warunkiem do rozpatrzenia oferty jest złożenie wypełnionego:

* formularza ofertowego (załącznik nr 1)

* oświadczenia RODO (załącznik nr 2)

 

15.  Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.                                                                    

 

16.  Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania w dniu 9 lipca 2024 r. zamieszczając stosowne ogłoszenie na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach, zaś Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony telefonicznie.                                                                                  

 

17.  Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcą: Magdalena Zielińska, Anita Śliwińska

 

 

 

Załączniki :

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy                                                                                       

Załącznik Nr 2 – oświadczenie RODO

Załączniki do pobrania